Общи условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ  НА ПРОГРАМАТА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ EXCLUSIVE

С настоящите общи условия се регулират отношенията между „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и неговите клиенти – физически лица, с оглед събирането и обработката на лични данни за участие в Програмата за лоялни клиенти Exclusive (Програмата), описана по-долу. Клиентите са обвързани от настоящите Общи условия, затова Ви молим да ги прочетете внимателно, преди да се регистрирате за участие в Програмата.

Сайтът www.ffgroupexclusive.bg се притежава от „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и поддържа от „КИВОС“ ООД.

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

 

 1. Име (фирма): „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД;
 2. Регистрация: „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е регистрирана в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК 121567115.
 3. Регистрация по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС): Дружеството е регистрирано по ЗДДС под № BG121567115.
 4. Седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, п.к. 1784, Столична община – Район „Младост“, бул. „Цариградско шосе” 115А, ет. 2, тел. 02/ 868 54 25, e-mail: info@ffgroup.bg.
 5. Данни за кореспонденция: Република България, гр. София, п.к. 1784, Столична община – Район „Младост“, бул. „Цариградско шосе” 115А, ет. 2, тел. 02/ 868 54 25, e-mail: info@ffgroup.bg.
 6. Администриране на лични данни: Дружеството е регистрирано с № 53078 като администратор на лични данни в регистъра на администраторите на лични данни, воден от Комисията за защита на личните данни.

ІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА „QIVOS ООД”

 1. Име (фирма): „КИВОС“ ООД (QIVOS LTD.);
 2. Адрес и данни за кореспонденция: Република Гърция, Атина, 15232, Халандри, ул. „Папаниколи“ № 4, тел.  (+30) 210 608 3485.

ІІІ. Уведомление във връзка с личните данни

„ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД събира и обработва лични данни на физически лица изключително с цел  регистрация и участие на тези лица в Програмата  и за дейностите, свързани с осъществяването на тази програма. Физическите лица се регистрират със следните данни: име, презиме, дата на раждане, пълен адрес, електронен адрес (e-mail), номер за връзка, пол, брой деца, години на децата.

„ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Събраните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица. Личните данни се обработват  чрез посоченото по-горе дружество с фирма „КИВОС“ ООД, наричано по-нататък «QIVOS», което е определено от „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за обработващ данните изключително за целите на реализиране на Програмата.

Данните се предоставят доброволно. При отказ от предоставянето им  съответното лице не се регистрира за участие в Програмата.

Всяко лице, регистрирано за участие в програмата, запазва правото си за осведомяване, достъп, възражение и промяна/коригиране на личните си данни, правото си да оттегли своето съгласие за използването на тези данни, както и правото си да иска заличаването на тези данни при прекратяване на участието му в Програмата.

С регистрирането си за участие в Програмата всяко физическо лице декларира и потвърждава, че предоставя доброволно своите лични данни само за участие в Програмата и за осъществяване на свързаните с нейното осъществяване дейности.

ЛИЧНИ ДАННИ – СЪОБЩЕНИЯ

Съгласие за обработка: Участникът се съгласява с воденето на архив и обработването от „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД на личните му данни, които стават известни на последното в рамките на Програмата, с цел осъществяване на Програмата, управлението на продуктите и услугите му, управлението на клиентелата му и популяризирането на продуктите и услугите му. Тези данни се съхраняват в абсолютна сигурност и не се съобщават на трети лица, с изключение само на обработващото данните дружество QIVOS, изключително за целите на реализиране на Програмата.

Права за информиране, достъп и възражение: Участникът има право да оттегли своето съгласие за събиране и обработване на личните му данни, да коригира същите, да бъде информиран и/или да иска заличаването на личните му данни чрез писмено съобщение на хартиен носител, изпратено до офиса на „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД или по телефона в отдел обслужване на клиентите, на телефон 02/ 868 54 25 (на цената на градски разговор).

Оттегляне на съгласието, заличаване на данни: Имайки предвид, че обработката на личните данни на участника е необходима за осъществяването на Програмата и включването му в нея, оттеглянето на съгласието или/ и молбата на участника за заличаване на личните му данни води след себе си до заличаването му като участник в Програмата, анулирането на картата му и на всички точки, които тя включва.

Изпращане на съобщения: „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД си запазва правото на редовно информиране на участника по пощата, по електронната поща (e-mail), със съобщения чрез мобилна телефония (SMS) или чрез друго подходящо средство. Ако участникът не желае повече да получава рекламни и информационни материали, той може да възрази чрез промяна на настройките в потребителския си профил “Потребителски настройки” -> “Предпочитания за връзка”.

ІV. СЪЩНОСТ НА ПРОГРАМАТА

 1. КАРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА – РЕГИСТРАЦИЯ
 • Право на регистрация: За участник в Програмата за лоялни клиенти Exclusive може да се регистрира всяко физическо лице, навършило 18 години, което е изцяло юридически дееспособно и което има право да участва във всички включени в програмата тегления на жребии и оферти и да получава съответните подаръци.
 • Регистрация: Регистрацията в Програмата и активирането на Картата се осъществява или чрез специални устройства (таблети), или чрез интернет-страницата ffgroupexclusive.bg, или чрез телефонната линия за обслужване на участници (02/ 868 54 25), или чрез изпращане на SMS до 5-цифрения номер 54260, с едновременно попълване на формуляра за регистрация. При процедурата по регистрацията участникът активира картата си за участие в Програмата (по-нататък „Картата”) изключително с използването на мобилния си телефон и получаването на специален код със SMS. Телефонът трябва да е към български мобилен оператор.
 • Карта: Всяка карта е и остава собственост на издаващото дружество „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, а нейният ползвател е задължен да я върне при първо поискване. Картата е поименна и поради това се забранява нейното прехвърляне по какъвто и да било начин, а точките, които са събрани от участника, не могат да бъдат прехвърляни на Картата на друг такъв участник. Картата не е кредитна или дебитна. С нея участникът не може да извършва парични разплащания, а само да получава предвидените в Програмата облаги, както ще бъде информиран от „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Картата се предоставя безплатно на участника.
 • Кражба – Загуба – Унищожаване: В случай, че Картата бъде открадната, загубена, размагнетизирана или унищожена, участникът може да поиска издаването на нова Карта, а точките, които са събрани до декларирането на съответния инцидент, се прехвърлят автоматично на новата Карта, за разлика от бонус-ваучерите, които не се заменят. Точките, които са събрани от участника, не могат да бъдат прехвърляни на Картата на друг участник в Програмата.
 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАРТАТА – ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИКА
  • Промяна на данни: Участникът трябва да съобщава на „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД при евентуална промяна на своя адрес или телефон, които е декларирал при регистрирането си в Програмата, или по телефона, или по електронен път чрез интернет-страницата ffgroupexclusive.bg. До съобщаването на подобна промяна всеки документ валидно се изпраща на стария адрес или на стария телефон и се счита за редовно връчен.
  • Магазини: Участникът в Програмата има право да използва Картата си в следните магазини на „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД:

Магазин Адрес Квартал Град Телефон
Nike Mall of Sofia бул. “Александър Стамболийски” 101, ет.2 жк. Зона Б-5 София +359896 698 607
Nike Serdika Center бул. “Ситняково” 48, ет.1 кв. Подуяне София +359897 000 261
Nike The Mall бул. “Цариградско шосе” 115и, ет.1 кв. Полигона София +359897 000 263
Collective Paradise Center бул. “Черни връх” 100, ет.1 кв. Хладилника София +359893 359 990
Nike Paradise Center бул. “Черни връх” 100, ет.2 кв. Хладилника София +359896 753 975
Nike Sofia Ring Mall бул. “Оковръстен път” 214, партер район Студентски София +359888 584 189
Armani Exchange Paradise Center бул. “Черни връх” 100, ет.2 кв. Хладилника София +359893 492 285
Nike Mall Galleria Stara Zagora ул. “Хан Аспарух” 30, партер кв. Градински Стара Загора +359896 698 608
Nike Mall Plovdiv ул. “Перущица” 8, ет. 1 район Западен Пловдив +359893650220
Nike Grand Mall Varna ул. “Акад. Андрей Сахаров” 2, партер район Младост Варна +359892 252 805
Collective Grand Mall Varna ул. “Акад. Андрей Сахаров” 2, ет.1 район Младост Варна +359889 346 092
Nike Mall Galleria Burgas ул. “Янко Комитов” 6 , ет.1 кв. Славейков Бургас +359895 547 880
Collective Mall Galleria Burgas ул. “Янко Комитов” 6 , ет.1 кв. Славейков Бургас +359894 668 182
 • Продукти: „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ще избира по свое усмотрение и ще включва в Програмата конкретни продукти, купуването на които ще води след себе си до кредитиране на точки в Картата на участниците. Тези продукти ще бъдат оповестявани всеки път на участниците само на територията на посочените по-горе магазини.
 • Кредитиране на точки в Картата: При осъществяването на покупките си от горепосочените магазини участникът трябва да показва Картата си или да посочва на касата номера на мобилния телефон, който е декларирал при регистрирането си в Програмата.
 • Запазване на касовите бележки: Участникът е длъжен да пази касовите бележки за покупките, които осъществява, кредитирайки точки в Картата си, за период от време от 18 месеца от датата на осъществяването на всяка покупка. „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД има право по всяко време, при осъществяване на правата, давани на участника от събраните точки, да иска предоставянето на въпросните касови бележки за удостоверяване законността на начина на придобиването им, което право може да бъде упражнено по свое усмотрение.
 • Система на възнаграждение:
  • За всеки 1 лев покупки на конкретните продукти, включени в Програмата, участникът ще получава 2 точки в магазините, посочени по-горе.
  • В никакъв случай Картата, броят на точките и правата, произтичащи от тях, не могат да бъдат осребрявани в пари.
 • Срок на валидност на точките: Точките от всяка покупка се обезсилват и зануляват в Картата след изтичане на 18 месеца от датата на покупката, от която са генерирани, ако правата по тях не са реализирани в този срок.
 • Права, които носят събраните точки:
  • Когато участникът събере 1000 точки, той има право да получи „Бронзов Пакет Ексклузив“ (Exclusive Bronze Bonus Pack) на обща стойност 50 лева, който включва 5 талона за отстъпки (Bonus Voucher), всеки от които на стойност 10 лева.
  • Когато участникът събере 2500 точки, той има право да получи „Сребърен Пакет Ексклузив“ (Exclusive Silver Bonus Pack) на обща стойност 125 лева, който включва 5 талона за отстъпки (Bonus Voucher), всеки от които на стойност 25 лева.
  • Когато участникът събере 4.000 точки, той има право да получи „Златен Пакет Ексклузив“ (Exclusive Gold Bonus Pack) на обща стойност 250 лева, който включва 5 талона за отстъпки (Bonus Voucher), всеки от които на стойност 50 лева.
 • Получаване на талоните за отстъпки:
  • Участникът, който достигне до ниво от точки, което му дава право да получи един от видовете „Бонус Пакет Ексклузив“ (Bonus Pack Exclusive), бива информиран от персонала на магазина, където се извършва текущата сделка. Получаването на хартиен носител на съответния Bonus Pack Exclusive става от касата, с показване на Картата или с посочване на номер на мобилен телефон.
  • Bonus Pack Exclusive са на разположение също и в електронен вид в личния профил на участника на интернет страницата ffgroupexclusive.bg и в приложението за мобилен телефон FF Group Exclusive (mobile application).
  • Bonus Pack Exclusive в електронен вид се изпращат на участника и по електронна поща (email), ако той е декларирал адрес на електронна поща при регистрирането си в програмата.
  • При издаването на Bonus Pack Exclusive съответните точки се изваждат от общия брой точки, събрани в картата на участника.
 • Срок на валидност на талоните: Талоните за отстъпки, които се включват в Bonus Pack Exclusive, са валидни три месеца от датата на тяхното издаване.
 • Осребряване на талон:
  • Осребряване на талоните предполага като условие показването на Картата или посочването на номера на мобилния телефон, който участникът е декларирал при регистрирането си в Програмата, с едновременно показване на документ за самоличност (като, например, лична карта, паспорт или друг).
  • Всеки ваучер се осребрява в сделка на равна или по-голяма от тази на талона стойност, изключително и само в магазина, посочен в горната част на талона. Всеки талон е в сила само за една сделка и при всяка сделка може да бъде осребрен само един единствен талон, независимо от неговия вид.
 • Загуба на талон: В случай на загуба Bonus Pack Exclusive или талоните, които се съдържат в него, не биват заменяни/преиздавани.
 • Окончателно осребряване: Ако талоните бъдат осребрени, не е възможно да се направи анулиране на осребряването и връщане на точките.
 • Връщане на продукт: В случай, че връщането на продукта, за купуването на който в картата е кредитиран определен брой точки, се съчетава с връщане на пари, точките, които съответстват на сумата на връщането, се изваждат от общия брой на точките, правата по които могат да бъдат реализирани. Ако върнатият артикул е закупен с използване на талон, талонът не се връща и се издава сторно бележка на първоначалната стойност на артикула, който се връща. В случай на връщане на пари връщането става на платимата стойност.
 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ
  • Срок на правата: Картата предоставя на участника съответните права за периода от време, в който Програмата е в сила.
  • Безвъзмездност, изменение/прекратяване: Участието в Програмата се предоставя безвъзмездно от „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД на всеки участник и не води до абсолютно никакво финансово или друго утежнение за последния. Предвид това, с регистрацията си за участие участникът дава своето съгласие и правото на „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД по свое свободно усмотрение и без предварително уведомление да изменя настоящите условия, да променя програмата и нейната структура, периодите й на действие, начина за изчисление на точките, системата и размера на възнаграждението за покупки, да отменя, да прекъсва и да прекратява програмата по всяко време, като също така декларира, че няма и за в бъдеще няма да има каквито и да било претенции спрямо дружеството, свързани с функционирането, изменението и/или прекратяването на Програмата, в това число с придобиването и използването на Картата, с кредитирането на точки и с осребряването на талони за отстъпки.
  • Информиране на участниците: Съобщенията за обстоятелствата по точка 4.2. ще бъдат изпращани на участника чрез всяко подходящо средство: на реквизитите за контакт, които той е декларирал, и/или с публикация в интернет-страницата ffgroupexclusive.bg, и/или на територията на горепосочените магазини на „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.
  • Злоупотреба – Деактивиране на карта: „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД си запазва правото да прекрати валидността на Картата и да заличи някой от участниците в Програмата във всеки един момент в случай на злоупотреба или опит за измама от страна на участника. В този случай всички точки, които са били спечелени, ще бъдат незабавно заличени, а всички облаги ще бъдат отнети, като всяка страна си запазва правото да претендира възстановяване на понесените щети.
  • Настоящите условия се регулират от българското право.

Общи условия

 • Право на регистрация: За участник в Програмата за лоялни клиенти Exclusive може да се регистрира всяко физическо лице, навършило 18 години, което е изцяло юридически дееспособно и което има право да участва във всички включени в програмата тегления на жребии и оферти и да получава съответните подаръци.
 • Регистрация: Регистрацията в Програмата и активирането на Картата се осъществява или чрез специални устройства (таблети), или чрез интернет-страницата ffgroupexclusive.bg, или чрез телефонната линия за обслужване на участници (02/ 868 54 25), или чрез изпращане на SMS до 5-цифрения номер 54260, с едновременно попълване на формуляра за регистрация. При процедурата по регистрацията участникът активира картата си за участие в Програмата (по-нататък „Картата”) изключително с използването на мобилния си телефон и получаването на специален код със SMS. Телефонът трябва да е към български мобилен оператор.
 • Карта: Всяка карта е и остава собственост на издаващото дружество „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, а нейният ползвател е задължен да я върне при първо поискване. Картата е поименна и поради това се забранява нейното прехвърляне по какъвто и да било начин, а точките, които са събрани от участника, не могат да бъдат прехвърляни на Картата на друг такъв участник. Картата не е кредитна или дебитна. С нея участникът не може да извършва парични разплащания, а само да получава предвидените в Програмата облаги, както ще бъде информиран от „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Картата се предоставя безплатно на участника.
 • Кражба – Загуба – Унищожаване: В случай, че Картата бъде открадната, загубена, размагнетизирана или унищожена, участникът може да поиска издаването на нова Карта, а точките, които са събрани до декларирането на съответния инцидент, се прехвърлят автоматично на новата Карта, за разлика от бонус-ваучерите, които не се заменят. Точките, които са събрани от участника, не могат да бъдат прехвърляни на Картата на друг участник в Програмата.
 • Промяна на данни: Участникът трябва да съобщава на „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД при евентуална промяна на своя адрес или телефон, които е декларирал при регистрирането си в Програмата, или по телефона, или по електронен път чрез интернет-страницата ffgroupexclusive.bg. До съобщаването на подобна промяна всеки документ валидно се изпраща на стария адрес или на стария телефон и се счита за редовно връчен.
 • Магазини: Участникът в Програмата има право да използва Картата си в следните магазини на „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД:

 

Магазин Адрес Квартал Град
Nike Mall of Sofia бул. “Александър Стамболийски” 101, ет.2 жк. Зона Б-5 София
Nike Serdika Center бул. “Ситняково” 48, ет.1 кв. Подуяне София
Nike The Mall бул. “Цариградско шосе” 115и, ет.1 кв. Полигона София
Collective Paradise Center бул. “Черни връх” 100, ет.1 кв. Хладилника София
Nike Paradise Center бул. “Черни връх” 100, ет.2 кв. Хладилника София
Nike Sofia Ring Mall бул. “Оковръстен път” 214, партер район Студентски София
Armani Exchange Paradise Center бул. “Черни връх” 100, ет.2 кв. Хладилника София
Nike Mall Galleria Stara Zagora ул. “Хан Аспарух” 30, партер кв. Градински Стара Загора
Nike Mall Plovdiv ул. “Перущица” 8, ет. 1 район Западен Пловдив
Nike Grand Mall Varna ул. “Акад. Андрей Сахаров” 2, партер район Младост Варна
Collective Grand Mall Varna ул. “Акад. Андрей Сахаров” 2, ет.1 район Младост Варна
Nike Mall Galleria Burgas ул. “Янко Комитов” 6 , ет.1 кв. Славейков Бургас
Collective Mall Galleria Burgas ул. “Янко Комитов” 6 , ет.1 кв. Славейков Бургас
 • Продукти: „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ще избира по свое усмотрение и ще включва в Програмата конкретни продукти, купуването на които ще води след себе си до кредитиране на точки в Картата на участниците. Тези продукти ще бъдат оповестявани всеки път на участниците само на територията на посочените по-горе магазини.
 • Кредитиране на точки в Картата: При осъществяването на покупките си от горепосочените магазини участникът трябва да показва Картата си или да посочва на касата номера на мобилния телефон, който е декларирал при регистрирането си в Програмата.
 • Запазване на касовите бележки: Участникът е длъжен да пази касовите бележки за покупките, които осъществява, кредитирайки точки в Картата си, за период от време от 18 месеца от датата на осъществяването на всяка покупка. „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД има право по всяко време, при осъществяване на правата, давани на участника от събраните точки, да иска предоставянето на въпросните касови бележки за удостоверяване законността на начина на придобиването им, което право може да бъде упражнено по свое усмотрение.
 • Система на възнаграждение:
  • За всеки 1 лев покупки на конкретните продукти, включени в Програмата, участникът ще получава 2 точки в магазините, посочени по-горе.
  • В никакъв случай Картата, броят на точките и правата, произтичащи от тях, не могат да бъдат осребрявани в пари.
 • Срок на валидност на точките: Точките от всяка покупка се обезсилват и зануляват в Картата след изтичане на 18 месеца от датата на покупката, от която са генерирани, ако правата по тях не са реализирани в този срок.
 • Права, които носят събраните точки:
  • Когато участникът събере 1000 точки, той има право да придобие безплатно „Бронзов Бонус Пакет Ексклузив“ (Exclusive Bronze Bonus Pack) на обща стойност 50 лева, който включва 5 бонус-ваучери (Bonus Voucher), всеки от които на стойност 10 лева.
  • Когато участникът събере 2500 точки, той има право да придобие безплатно „Сребърен Бонус Пакет Ексклузив“ (Exclusive Silver Bonus Pack) на обща стойност 125 лева, който включва 5 бонус-ваучери (Bonus Voucher), всеки от които на стойност 25 лева.
  • Когато участникът събере 4.000 точки, той има право да придобие безплатно „Златен Бонус Пакет Ексклузив“ (Exclusive Gold Bonus Pack) на обща стойност 250 лева, който включва 5 бонус-ваучери (Bonus Voucher), всеки от които на стойност 50 лева.
 • Получаване на бонус-ваучерите:
  • Участникът, който достигне до ниво от точки, което му дава право да получи един от видовете „Бонус Пакет Ексклузив“ (Bonus Pack Exclusive), бива информиран от персонала на магазина, където се извършва текущата сделка. Получаването на хартиен носител на съответния Bonus Pack Exclusive става от касата, с показване на Картата или с посочване на номер на мобилен телефон.
  • Bonus Pack Exclusive са на разположение също и в електронен вид в личния профил на участника на интернет страницата ffgroupexclusive.bg и в приложението за мобилен телефон FF Group Exclusive (mobile application).
  • Bonus Pack Exclusive в електронен вид се изпращат на участника и по електронна поща (email), ако той е декларирал адрес на електронна поща при регистрирането си в програмата.
  • При издаването на Bonus Pack Exclusive съответните точки се изваждат от общия брой точки, събрани в картата на участника.
 • Срок на валидност на ваучерите: Бонус-ваучерите, които се включват в Bonus Pack Exclusive, са валидни три месеца от датата на тяхното издаване.
 • Осребряване на ваучер:
  • Осребряване на бонус-ваучерите предполага като условие показването на Картата или посочването на номера на мобилния телефон, който участникът е декларирал при регистрирането си в Програмата, с едновременно показване на документ за самоличност (като, например, лична карта, паспорт или друг).
  • Всеки ваучер се осребрява в сделка на равна или по-голяма от тази на ваучера стойност, изключително и само в магазина, посочен в горната част на ваучера. Всеки ваучер е в сила само за една сделка и при всяка сделка може да бъде осребрен само един единствен ваучер, независимо от неговия вид.
 • Загуба на ваучер: В случай на загуба Bonus Pack Exclusive или ваучерите, които се съдържат в него, не биват заменяни/преиздавани.
 • Окончателно осребряване: Ако ваучерите бъдат осребрени, не е възможно да се направи анулиране на осребряването и връщане на точките.
 • Връщане на продукт: В случай, че връщането на продукта, за купуването на който в картата е кредитиран определен брой точки, се съчетава с връщане на пари, точките, които съответстват на сумата на връщането, се изваждат от общия брой на точките, правата по които могат да бъдат реализирани. Ако върнатият артикул е закупен с използване на ваучер, ваучерът не се връща и се издава сторно бележка на първоначалната стойност на артикула, който се връща. В случай на връщане на пари връщането става на платимата стойност.

 

  • Съгласие за обработка: Участникът се съгласява с воденето на архив и обработването от „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД на личните му данни, които стават известни на последното в рамките на Програмата, с цел осъществяване на Програмата, управлението на продуктите и услугите му, управлението на клиентелата му и популяризирането на продуктите и услугите му. Тези данни се съхраняват в абсолютна сигурност и не се съобщават на трети лица, с изключение само на обработващото данните дружество QIVOS, изключително за целите на реализиране на Програмата.
  • Права за информиране, достъп и възражение: Участникът има право да оттегли своето съгласие за събиране и обработване на личните му данни, да коригира същите, да бъде информиран и/или да иска заличаването на личните му данни чрез писмено съобщение на хартиен носител, изпратено до офиса на „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД или по телефона в отдел обслужване на клиентите, на телефон 02/ 868 54 25 (на цената на градски разговор).
  • Оттегляне на съгласието, заличаване на данни: Имайки предвид, че обработката на личните данни на участника е необходима за осъществяването на Програмата и включването му в нея, оттеглянето на съгласието или/ и молбата на участника за заличаване на личните му данни води след себе си до заличаването му като участник в Програмата, анулирането на картата му и на всички точки, които тя включва.
  • Изпращане на съобщения: „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД си запазва правото на редовно информиране на участника по пощата, по електронната поща (e-mail), със съобщения чрез мобилна телефония (SMS) или чрез друго подходящо средство. Ако участникът не желае повече да получава рекламни и информационни материали, той може да посочи това чрез телефонна, писмена или устна комуникация.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИТЕ ДАННИ обработвани от „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

при осъществяването на Програмата за лоялни клиенти Exclusive (Програмата)

  Информация относно администратора на личните Ви данни  Вашите данни се обработват от „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК: 121567115, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, п.к. 1784, Столична община – Район „Младост“, бул. „Цариградско шосе” 115А, ет. 2, тел. 02/ 868 54 25, e-mail: info@ffgroup.bg. Лични данни обработвани от „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Цели и срокове на обработване. „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД събира и обработва Ваши лични данни след предоставянето им от Вас, изключително с цел регистрацията и участието Ви в Програмата, както и за дейностите, свързани с осъществяването на Програмата. С регистрирането си за участие в Програмата, Вие доброволно ни предоставяте Вашите лични данни. При отказ от предоставянето им ние не можем да осъществим Програмата и съответно можем да откажем участието Ви в нея. По-конкретно, обработваме следните данни: имена, дата на раждане, пълен адрес, електронен адрес (e-mail), номер за връзка, пол, брой деца, години на децата, както и информация относно извършваните от Вас покупки в нашите магазини. Използваме тези данни, за да Ви регистрираме в нашите системи, да отчитаме размера на извършваните от Вас покупки с оглед възможността за ползване на ваучери и отстъпки по Програмата, както и за да анализираме потребителския Ви профил с цел развиване на Програмата и изготвяне на по-персонализирани и релевантни за Вас оферти и подаръци. Това включва и редовното Ви информиране по пощата, по електронната поща (e-mail), със съобщения чрез мобилна телефония (SMS) или чрез друго подходящо средство. В случай че не желаете да получавате рекламни и информационни материали, можете да посочите това чрез телефонна, писмена или устна комуникация. Съхраняваме личните Ви данни единствено за периода на участието Ви в Програмата. „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Можем да предоставяме събраните за Вас лични данни на трети лица, в случай че съществува законово задължения за това. Освен това, обработваме личните Ви данни чрез услугите на трето лице – „КИВОС“ ООД, което е определено от „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за обработващ данните изключително за целите на администрирането на Програмата. Като участник в Програмата, Вие имате следните права във връзка с личните Ви данни:

   • да изисквате от нас достъп до, коригиране (в случай на неточности) или изтриване на личните Ви данни или ограничаване на обработването на личните Ви данни;
   • да възразите срещу всяко обработване на личните Ви данни, което се основава на легитимни интереси на „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. В този случай дружеството следва да преустанови обработването освен ако съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи;
   • на преносимост на личните Ви данни.

В случай че имате въпроси във връзка с обработването на Вашите лични данни или желаете да упражните съответните Ви права, можете да се обърнете към нас чрез формата за контакт на сайта на Програмата, чрез отдел обслужване на клиентите, на телефон 02/ 868 54 25 (на цената на градски разговор) или до нашето Длъжностно лице по защита на данните: office@hristovpartners.com. Ако счетете, че ние обработваме Вашите лични данни незаконосъобразно, имате право да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни с адрес гр. София 1592, бул. Цветан Лазаров № 2. С уважение, Екипът на „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

 • Срок на правата: Картата предоставя на участника съответните права за периода от време, в който Програмата е в сила.
 • Безвъзмездност, изменение/прекратяване: Участието в Програмата се предоставя безвъзмездно от „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД на всеки участник и не води до абсолютно никакво финансово или друго утежнение за последния. Предвид това, с регистрацията си за участие участникът дава своето съгласие и правото на „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД по свое свободно усмотрение и без предварително уведомление да изменя настоящите условия, да променя програмата и нейната структура, периодите й на действие, начина за изчисление на точките, системата и размера на възнаграждението за покупки, да отменя, да прекъсва и да прекратява програмата по всяко време, като също така декларира, че няма и за в бъдеще няма да има каквито и да било претенции спрямо дружеството, свързани с функционирането, изменението и/или прекратяването на Програмата, в това число с придобиването и използването на Картата, с кредитирането на точки и с осребряването на бонус-ваучери.
 • Информиране на участниците: Съобщенията за обстоятелствата по точка 4.2. ще бъдат изпращани на участника чрез всяко подходящо средство: на реквизитите за контакт, които той е декларирал, и/или с публикация в интернет-страницата ffgroupexclusive.bg, и/или на територията на горепосочените магазини на „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.
 • Злоупотреба – Деактивиране на карта: „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД си запазва правото да прекрати валидността на Картата и да заличи някой от участниците в Програмата във всеки един момент в случай на злоупотреба или опит за измама от страна на участника. В този случай всички точки, които са били спечелени, ще бъдат незабавно заличени, а всички облаги ще бъдат отнети, като всяка страна си запазва правото да претендира възстановяване на понесените щети.
 • Настоящите условия се регулират от българското право.

обработвани от „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

при осъществяването на Програмата за лоялни клиенти Exclusive (Програмата)

 Информация относно администратора на личните Ви данни 

Вашите данни се обработват от „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК: 121567115, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, п.к. 1784, Столична община – Район „Младост“, бул. „Цариградско шосе” 115А, ет. 2, тел. 02/ 868 54 25, e-mail: info@ffgroup.bg.

 Лични данни обработвани от „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Цели и срокове на обработване.

 „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД събира и обработва Ваши лични данни след предоставянето им от Вас, изключително с цел регистрацията и участието Ви в Програмата, както и за дейностите, свързани с осъществяването на Програмата. С регистрирането си за участие в Програмата, Вие доброволно ни предоставяте Вашите лични данни. При отказ от предоставянето им ние не можем да осъществим Програмата и съответно можем да откажем участието Ви в нея.

По-конкретно, обработваме следните данни: имена, дата на раждане, пълен адрес, електронен адрес (e-mail), номер за връзка, пол, брой деца, години на децата, както и информация относно извършваните от Вас покупки в нашите магазини. Използваме тези данни, за да Ви регистрираме в нашите системи, да отчитаме размера на извършваните от Вас покупки с оглед възможността за ползване на ваучери и отстъпки по Програмата, както и за да анализираме потребителския Ви профил с цел развиване на Програмата и изготвяне на по-персонализирани и релевантни за Вас оферти и подаръци. Това включва и редовното Ви информиране по пощата, по електронната поща (e-mail), със съобщения чрез мобилна телефония (SMS) или чрез друго подходящо средство. В случай че не желаете да получавате рекламни и информационни материали, можете да възразите чрез промяна на настройките в потребителския Ви профил “Потребителски настройки” -> “Предпочитания за връзка”.

Съхраняваме личните Ви данни единствено за периода на участието Ви в Програмата.

„ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Можем да предоставяме събраните за Вас лични данни на трети лица, в случай че съществува законово задължения за това. Освен това, обработваме личните Ви данни чрез услугите на трето лице – „КИВОС“ ООД, което е определено от „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за обработващ данните изключително за целите на администрирането на Програмата.

Като участник в Програмата, Вие имате следните права във връзка с личните Ви данни:

 • да изисквате от нас достъп до, коригиране (в случай на неточности) или изтриване на личните Ви данни или ограничаване на обработването на личните Ви данни;
 • да възразите срещу всяко обработване на личните Ви данни, което се основава на легитимни интереси на „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. В този случай дружеството следва да преустанови обработването освен ако съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи;
 • на преносимост на личните Ви данни.

В случай че имате въпроси във връзка с обработването на Вашите лични данни или желаете да упражните съответните Ви права, можете да се обърнете към нас чрез формата за контакт на сайта на Програмата, чрез отдел обслужване на клиентите, на телефон 02/ 868 54 25 (на цената на градски разговор) или на info@ffgroupexclusive.bg.

Ако счетете, че ние обработваме Вашите лични данни незаконосъобразно, имате право да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни с адрес гр. София 1592, бул. Цветан Лазаров № 2.

С уважение,

Екипът на „ЕФ ЕФ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД